Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ hợp tác gửi ít nhất 02 bản hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung và giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã). Giấy đề nghị được Ủy ban nhân dân cấp xã cấp miễn phí. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho tổ hợp tác.

 Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực hoặc chứng thực lại (ký và đóng dấu) vào hợp đồng hợp tác trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hợp đồng hợp tác có nội dung phù hợp với quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã lưu 01 bản hợp đồng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về tổ hợp tác.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không chứng thực hợp đồng hợp tác thì trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Trường hợp tổ hợp tác tổ chức và hoạt động với quy mô liên xã thì tổ hợp tác có quyền lựa chọn nơi chứng thực hợp đồng hợp tác thuận lợi cho tổ chức và hoạt động của mình.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp.

 - Gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng

- Hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung.

- Giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại (theo mẫu THT1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 Số lượng hồ sơ: 02 bộ trở lên.

Thời hạn giải quyết

Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực hoặc chứng thực lại (ký và đóng dấu) vào hợp đồng hợp tác trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hợp đồng hợp tác có nội dung phù hợp với quy định.

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

-Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thủ tục hành chính

Hợp đồng hợp tác được chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

- Giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại (theo mẫu THT1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Phí / Lệ phí Không.
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

- Tổ hợp tác được quy định tại Điều 1 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.

- Tổ chức có tên gọi khác nhưng có tính chất tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định về tổ hợp tác tại Điều 1 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

- Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 91622
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 9
24
(Tự động cập nhật lúc 21/09/2020 22:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 3004
Tổng số truy cập: 2770225