Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 . Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. 3 UBND cấp xã
2 2. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 3 UBND cấp xã
3 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 3 UBND cấp xã
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 UBND cấp xã
5 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 3 UBND cấp xã
6 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 3 UBND cấp xã
7 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 3 UBND cấp xã
8 Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác 3 UBND cấp xã
9 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 3 UBND cấp xã
10 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 3 UBND cấp xã
11 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 3 UBND cấp xã
12 Công nhận hòa giải viên 3 UBND cấp xã
13 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 3 UBND cấp xã
14 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 3 UBND cấp xã
15 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 3 UBND cấp xã
16 Giải quyết tố cáo tại cấp xã 3 UBND cấp xã
17 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 3 UBND cấp xã
18 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 3 UBND cấp xã
19 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 3 UBND cấp xã
20 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 UBND cấp xã

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 120
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 12
24
(Tự động cập nhật lúc 06/12/2021 12:00)

  Visitor Tracking

User Online: 1295
Total visited: 5517344