Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 3 UBND cấp xã
2 Thôi làm hòa giải viên 3 UBND cấp xã
3 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 3 UBND cấp xã
4 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 3 UBND cấp xã
5 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 UBND cấp xã
6 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 3 UBND cấp xã
7 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 UBND cấp xã
8 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính: 3 UBND cấp xã
9 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 3 UBND cấp xã
10 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3 UBND cấp xã
11 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 3 UBND cấp xã
12 Thủ tục chứng thực di chúc 3 UBND cấp xã
13 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 3 UBND cấp xã
14 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 3 UBND cấp xã
15 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 3 UBND cấp xã
16 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 3 UBND cấp xã
17 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 3 UBND cấp xã
18 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 3 UBND cấp xã
19 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 3 UBND cấp xã
20 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã 3 UBND cấp xã

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 120
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 12
24
(Tự động cập nhật lúc 06/12/2021 11:00)

  Visitor Tracking

User Online: 1330
Total visited: 5517247