Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động 3 UBND cấp xã
2 Thủ tục Đăng ký khai sinh 3 UBND cấp xã
3 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân: 3 UBND cấp xã
4 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 3 UBND cấp xã
5 Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động 3 UBND cấp xã
6 Thủ tục Đăng ký khai tử 3 UBND cấp xã
7 Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động 3 UBND cấp xã
8 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn 3 UBND cấp xã
9 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh 3 UBND cấp xã
10 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 3 UBND cấp xã
11 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 3 UBND cấp xã
12 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 3 UBND cấp xã
13 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 3 UBND cấp xã
14 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước: 3 UBND cấp xã
15 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 3 UBND cấp xã
16 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 3 UBND cấp xã
17 Thủ tục “Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” 3 UBND cấp xã
18 Thủ tục: “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”. 3 UBND cấp xã
19 Thủ tục: “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”. 3 UBND cấp xã
20 Thủ tục: “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng” 3 UBND cấp xã

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 120
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 12
24
(Tự động cập nhật lúc 06/12/2021 11:00)

  Visitor Tracking

User Online: 1316
Total visited: 5517256