Trang chủ

Giới thiệu chung

Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Đông Khê
Ngày đăng 16/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 600

ĐẢNG UỶ - UBND - UBMTTQVN PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ

Trụ sở: Ngõ 275 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại trực Đảng uỷ phường:

Điện thoại trực UBND phường: 0313.721.348

 

QUY CHẾ

Làm việc của cơ quan Uỷ ban nhân dân

 phường Đông Khê - Năm 2015

 


 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác của cơ quan UBND phường Đông Khê.

2. Cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc cơ quan UBND phường Đông Khê (không bao gồm cán bộ Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và những người hoạt động không chuyên trách) chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

 

II. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

1. Cơ quan UBND phường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sang tạo của từng cán bộ, công chức cơ quan UBND phường (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức), trong đó vai trò của Chủ tịch UBND phường là người chịu trách nhiệm chính. Mỗi cán bộ, công chức chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

2. Cán bộ, công chức phải chấp hành sự chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời và hiệu quả; thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy hoạch và chương trình, kế hoạch công tác.

4. Cán bộ, công chức phải sâu sát địa bàn, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của cơ quan UBND phường ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

 

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Đối với UBND quận, và các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận

- Cơ quan UBND phường chịu sự chỉ đạo của UBND quận, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND quận và các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận theo quy định về chế độ thông tin báo cáo. Trong chỉ đạo, điều hành, khi gặp khó khăn những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc chưa được pháp luật quy định, Chủ tịch UBND phường phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận.

- Cơ quan UBND phường, cán bộ, công chức chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn phường; có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo mục tiêu của thành phố và quận.

- Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực công tác theo đúng chức danh cán bộ, công chức đã được UBND quận quyết định.

2. Đối với Đảng ủy phường

- Cơ quan UBND phường chịu sự chỉ đạo của Đảng ủy phường trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; sự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên.

- Cơ quan UBND phường chủ động đề xuất với Đảng ủy phường phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, công tác quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương.

 3. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường trong thực hiện nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện cho các tổ chức này thự hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đồng thời chịu sự giám sát của tổ chức này theo quy định.

- Định kỳ hàng tháng hoặc khi thấy cần thiết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và hoạt động của cơ quan UBND phường để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường biết; phối hợp vận động, và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước.

4. Đối với Tổ Dân phố

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường có trách nhiệm nắm bắt tình hình các Tổ Dân phố thuộc địa bàn được phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm việc với các tổ chức ở Tổ Dân phố để nghe phản ánh tình hình, kiến nghị và giải quyết các khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật. Mỗi công chức phường phải có trách nhiệm tham mưu, giúp Lãnh đạo UBND phường trong việc nắm bắt tình hình và tạo điều kiện cho các Tổ Dân phố trên địa bàn hoạt động hiệu quả.

- Tổ trưởng Tổ Dân phố phải thường xuyên liên hệ với cơ quan UBND phường để nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên và của UBND phường; tổ chức triển khai thực hiện tại Tổ Dân phố.

 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ông Lê Chưởng:- Chủ tịch UBND phường

- Là người đứng đầu UBND phường, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của UBND phường, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; đồng thời cùng UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND phường trước Đảng ủy phường và UBND Quận Ngô Quyền.

- Triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của UBND, khi vắng mặt thì ủy quyền cho một Phó Chủ tịch chủ trì thay, bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy phường.

- Xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng của UBND phường.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên UBND phường và các cán bộ, công chức thuộc UBND phường, Tổ trưởng dân phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn, những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND phường.

- Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND phường và thẩm quyền Chủ tịch UBND phường theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của phường, hoạt động của UBND phường với Đảng ủy phường và UBND quận.

- Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân phường; phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác, nghiên cứu tiếp thu về các đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể đối với công tác của UBND phường, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách;Nhà đất - Dự án quy hoạch đô thị; Công tác thanh tra, Tư pháp - Hộ tịch; Công tác cải cách hành chính; An ninh - Quốc phòng - Chủ tịch Hội đồng NVQS phường; Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phường; Thi đua Khen thưởng - Kỷ luật.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Kinh tế, Thuế và chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch UBND phường phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn; được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước UBND phường về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình, cùng Chủ tịch và các thành viên khác của UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của UBND phường trước Đảng ủy phường và UBND quận. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định.

- Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác cảu UBND phường thì chủ động trao đổi, phối hợp với các thành viên đó để thống nhất cách giải quyết, nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, Tổ trưởng dân phố thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

- Quản lý thị trường - Chợ Đông Khê; Chủ tịch HĐTV thuế phường.

- Tổ trưởng tổ Quản lý đô thị phường. Quản lý đô thị - Trật tự đường hè – Vệ sinh môi trường đô thị.

- Trưởng ban chỉ đạo PCLB-TKCN, phòng cháy chữa cháy, trưởng ban thực hiện Nghị định 106/NĐ-CP và một số trưởng ban khác do Chủ tịch UBND phường phân công.

- Giúp Chủ tich UBND phường theo dõi, thường xuyên đôn đốc, tổng hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thay mặt Chủ tịch phường điều hành một số công việc do Chủ tịch UBND phường phân công hoặc được Chủ tịch UBND phường ủy quyền. Ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách tổ dân phố: 8, 9, 25, 26

3. Bà Vũ Thị Song Quỳnh: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch UBND phường phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn; được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước UBND phường về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình, cùng Chủ tịch và các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của UBND trước Đảng ủy phường và UBND quận. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định.

- Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của UBND phường thì chủ động trao đổi, phối hợp với các thành viên đó để thống nhất cách giải quyết, nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, Tổ trưởng dân phố thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

- Phụ trách khối Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao, LĐTB&XH, trẻ em, Xóa đói giảm nghèo, Bảo hiểm, Tôn giáo, Y tế; giáo dục; Dự án phát triển cùng đô thị; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công.

- Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội.

- Trưởng ban vận động xây dựng Tổ dân phố văn hóa, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành 814.

- Trưởng Ban Dân số KHHGĐ, trưởng Ban chỉ đạo tiêm chủng mở rộng – phòng chống các dịch bệnh, trưởng Ban chỉ đạo hè, công tác phổ cập giáo dục, trưởng Ban thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở, phụ trách khối văn phòng UBND phường và một số trưởng ban khác do Chủ tịch UBND phường phân công.

- Phó ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; phụ trách mảng Công nghệ thông tin.

- Phụ trách công tác nội chính cơ quan.

- Thay mặt Chủ tịch UBND phường điều hành một số công việc do Chủ tịch UBND phường phân công hoặc Chủ tịch UBND phường ủy quyền. Ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách tổ dân phố: 13, 16, 19

4. Ông Vũ Văn Chiến: Chỉ huy trưởng Quân sự

- Tham mưu, đề xuất với UBND phường, Chủ tịch UBND phường về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật, thực hiện các công tác động viên, tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ.

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

- Phối hợp với UBMTTQ các đoàn thể nhân dân giáo dục toàn dân về ý thức quốc phòng - quân sự, thực hiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

- Quản lý vũ khí trang bị; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương.

- Báo cáo kết quả công tác về lĩnh vực được phân công phụ trách theo tháng, quý, năm bằng văn bản trước tập thể UBND phường, Chủ tịch UBND phường.

- Phụ trách Tổ dân phố: 11, 12

5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Công chức Văn phòng-Thống kê

- Quản lý và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ con dấu.

- Tham mưu giúp UBND phường theo dõi, đôn đốc, báo cáo thực hiện kết quả cải cách hành chính; lập biểu điều tra, báo cáo, thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức phường.

- Tham mưu giúp UBND phường tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng, quý, năm. Giúp UBND phường soạn thảo, rà soát văn bản của UBND phường.

- Thư ký Ban chỉ đạo ISO; theo dõi việc triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ trên địa bàn phường.

- Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND phường với cơ quan, tổ chức và công dân đến liên hệ công tác.

- Tham mưu giúp UBND phường trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Theo dõi công tác thi đua – khen thưởng.

- Theo dõi tổ dân phố số: 17, 18

6. Bà Vũ Thị Thu Hà: Công chức Văn phòng-Thống kê

- Xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc của UBND phường, của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND phường; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đăng tải trên trang Website thành phần; quản lý, đảm bảo liên thông hệ thống mạng nội bộ, liên thông phường - quận; giúp UBND phường, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND phường kiểm tra, đôn đốc các cán bộ chuyên môn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

- Giúp UBND phường soạn thảo, rà soát văn bản của UBND phường.

- Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND phường với cơ quan, tổ chức và công dân đến liên hệ công tác.

- Tham dự và làm thư ký tất cả các cuộc họp của UBND phường.

- Phụ trách công tác văn thư

- Theo dõi tổ dân phố: 1, 2

7. Bà Trần Thị Huệ: Công chức Tài chính-Kế toán

- Là cán bộ kế toán tài chính, giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi quản lý công tác thu chi ngân sách, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách tháng, quý, năm. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND và cấp trên về vấn đề hạch toán thu chi ngân sách.

- Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công của phường theo quy định.

- Là đầu mối chi trả BHXH trên địa bàn phường.

- Theo dõi tổ dân phố: 2, 3

8. Bà Lê Thị Tâm Hiền: Công chức Tài chính-Kế toán

- Viết hóa đơn thu phí, lệ phí tại bộ phận Một cửa.

- Phụ trách tổng hợp thu phí đường bộ đối với xe mô tô.

- Tham mưu cho UBND phường hướng dẫn các hộ kinh doanh, dịch vụ thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với đội thuế phường, tổ quản lý chợ thực hiện quản lý hoạt động về thực hiện thu thuế, phí, lệ phí đảm bảo đấy đủ, đúng quy định.

- Theo dõi tổ dân phố số  5, 6

9. Bà Trần Thị Thu Hà: Công chức Tư pháp-Hộ tịch

- Là cán bộ tư pháp trực tiếp dân tại bộ phận Một cửa. Thực hiện nhiệm vụ đăng ký và quản lý hộ tịch; tuyên truyền pháp luật, quản lý tủ sách pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

- Là cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tịch hành chính của UBND phường.

- Theo dõi và triển khai thực hiện Luật bồi thường trách nhiệm.

- Giúp UBND phường về theo dõi công tác án treo, cải tạo không giam giữ, công tác thi hành án được phân cấp.Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quyết định việc giáo dục tại địa phường.

- Phụ trách tổ dân phố: 20, 21

10. Bà Mai Hà Diệp: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Đảm nhận trực tiếp dân tại bộ phận Một cửa. Thực hiện công tác chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định.

- Theo dõi tổ dân phố: 22

11. Ông Tăng Văn Phúc: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Có nhiệm vụ tham mưu cho UBND phường trong việc tiếp dân; tiếp nhận, phân loại đơn thư. Tham gia ghi biên bản các cuộc hòa giải, giải quyết đơn thư. Soạn thảo kết luận và thông báo kết quả giải quyết đơn thư của UBND phường, phụ trách công tác hòa giải cơ sở.

- Trực tại Bộ phận "Một cửa"

- Theo dõi tổ dân phố: 9, 10

12. Ông Trần Doãn Tú: Công chức Địa chính-Xây dựng

- Quản lý, lập sổ địa chính, sổ mục kê, thống kê và trên phần mềm Elis đối với chủ sử dụng đất, các quỹ đất trên địa bàn; hướng dẫn thủ tục thẩm tra, xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký sử dụng đất, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan chuyên môn đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính và xác minh nguồn gốc đất để phục vụ công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đền bù, giải phóng mặt bằng; thu thập tài liệu, số liệu về số lượng, chất lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai; bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các mốc chỉ giới.

- Phụ trách Dự án Ngã 5 sân bay Cát Bi; Thường xuyên phối hợp kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị và môi trường để kiến nghị UBND phường xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, lấn chiếm đất công cộng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp UBND cấp có thẩm quyền giải quyết; thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để đề xuất UBND phường xử lý.

- Theo dõi tổ dân phố: 7, 8

13. Ông Trần Mạnh Hùng: Công chức Địa chính - Xây dựng và môi trường

- Quản lý, lập sổ toàn bộ các loại dự án quy hoạch phát triển đô thị; hướng dẫn thủ tục thẩm tra, xác nhận cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc quản lý, quy hoạch đô thị và tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về quy hoạch, xây dựng đô thị; đề xuất và quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình phúc lợi.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị và môi trường để kiến nghị UBND phường xử lý theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi tổ dân phố: 23, 24

14. Ông Bùi Quang Ninh: Công chức Địa chính-Xây dựng và môi trường

- Là tổ phó Tổ quản lý đô thị phường theo Đề án 4709/ĐA-UBND của UBND Thành phố. Phụ trách công tác Trật tự đường hè và môi trường, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Tổ Quản lý đô thị và các cộng tác viên Quản lý đô thị; phối hợp tổ chức đảm bảo trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị; quản lý, lập sổ hồ sơ các tuyến đường kiểu mẫu.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị và môi trường để kiến nghị UBND phường xử lý theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi tổ dân phố số: 25, 26

15. Ông Hoàng Mạnh Hải: Công chức Địa chính-Xây dựng và môi trường

- Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Phụ trách công tác Môi trường; Phụ trách các dự án triển khai trên địa bàn phường (trừ dự án Ngã 5 sân bay Cát Bi).

- Theo dõi tổ dân phố số: 27, 28

16. Bà Trần Thị Huyền: Công chức Văn hoá – Xã  hội

- Tham mưu giúp UBND thực hiện công tác chăm sóc Người có công; quản lý đối tượngvà chi trả trợ cấp đối với Người có công.

- Phụ trách công tác trẻ em, thực hiện chương trình chăm sóc, bảo trợ trẻ em.

- Phụ trách bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm trẻ em.

- Thực hiện Dự án phát triển vùng đô thị quận Ngô Quyền.

- Theo dõi tổ dân phố: 29, 30

17. Bà Trần Thị Ngọc Lan: Công chức Văn hóa-Xã hội

- Tham mưu giúp UBND phường quản lý hồ sơ đối tượng tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm.

- Theo dõi chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn phường.

- Thực hiện công tác Bảo trợ xã hội;

- Thực hiện công tác điều tra cung cầu lao động; Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn phường.

- Theo dõi công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn phường.

- Theo dõi tổ dân phố: 31

18. Bà Ngô Thanh Trang: Cán bộ Văn hóa - Xã hội

- Giúp UBND phường trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở phường và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch, báo cáo thông tin về dư luận quần chúng và tình hình môi trường văn hóa ở phường lên thường trực UBND phường (phó Chủ tịch phụ trách).

- Giúp UBND phường trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa ở phường, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn phường.

- Giúp UBND phường trong việc tổ chức vận động để xã hội hóa các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, các điểm vui chới giải trí ở phường.

- Hướng dẫn, kiểm tra đối với các tổ chức công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao và hoạt động tín ngưỡng.

- Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với cơ quan chuyên môn cấp trên.

- Giúp UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường làm tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình. Phó ban chỉ đạo xây dựng tổ dân phố văn hóa.

- Theo dõi các cơ sở mầm non ngoài công lập.

- Phụ trách công tác phát thanh tuyên truyền, quản lý hệ thống truyền thanh, âm ly loa máy của phường, trang trí khánh tiết phục vụ cơ quan UBND phường.

- Phụ trách công tác công nghệ thông tin, trangWesite của phường..

- Theo dõi tổ dân phố: 32

20. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ không chuyên trách

* Tổ viên tổ quản lý đô thị phường:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn, đảm bảo mỹ quan đô thị gọn gàng, sạch đẹp.

- Phát hiện và báo cáo kiến nghị kịp thời tới các cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý cac vi phạm về trật tự đường hè, trật tự xây dựng đô thị, an toàn giao thông. Tham gia thực hiện một số công việc khác do UBND phường và UBND Quận triệu tập khi cần thiết.

V. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Chế độ hội họp

- Thực hiện chế độ giao ban vào sáng thứ 2 hàng tuần.

- Hàng tháng, họp cơ quan UBND phường một lần vào ngày 20 của tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phải thực hiện.

- Cơ quan UBND phường có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Đảng ủy, UBND phường hoặc cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Chế độ làm việc

- Cán bộ, công chức đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể và phải đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

- Cán bộ, công chức phải nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND phường; tận tụy với công vụ; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc theo quy định; có thái độ lịch sự, khiêm tốn với tổ chức và công dân đến liên hệ công tác; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của Lãnh đạo UBND phường.

Cán bộ, công chức phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm; thực hành tiết kiệm và tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì nghiêm túc: chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; chế độ kiểm tra, hướng dẫn cơ sở; chế độ sinh hoạt, hội họp của cơ quan.

- Cán bộ, công chức có quan hệ bình đẳng trong công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về lĩnh vực được phân công. Trong trường hợp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải chủ động bố trí thời gian và đề xuất phương án hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Trách nhiệm của người đứng đầu

- Chủ tịch UBND phường thực hiện đúng chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ theo Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan đúng quy định.

- Phó Chủ tịch UBND phường giúp Chủ tịch UBND phường, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Nếu Chủ tịch UBND phường đi vắng thì Phó Chủ tịch UBND phường điều hành hoạt động của cơ quan khi có ủy quyền của Chủ tịch.

 

VI. CHẾ ĐỘ HỌC TẬP, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Chế độ học tập

Tất cả cán bộ công chức phường, cán bộ không chuyên trách phường đều phải tự giác học tập nghiên cứu để nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ. Tùy theo tình hình cụ thể từng trường hợp cán bộ đi học, UBND phường sẽ trích ngân sách, hỗ trợ một phần kinh phí theo quy định của Nhà nước.

2. Khen thưởng, kỷ luật

- Hàng năm Hội đồng thi đua khen thưởng phường họp xét khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm theo hướng dẫn của cấp trên, hoặc xét khen thưởng đột xuất theo đề nghị của Ban chỉ đạo các phong trào. Mức thưởng theo quy định chung của Chính phủ đã phân cấp.

- Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, tùy theo mức độ sai phạm Hội đồng kỷ luật của phường căn cứ quy định của Pháp luật công chức, viên chức để xét hình thức kỷ luật.

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hàng năm, cán bộ công chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác cá nhân trên cơ sở công tác chung của cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian quy định.

- Quy chế này là cơ sở để Chủ tịch UBND phường điều hành, quản lý cơ quan; là căn cứ để Chủ tịch UBND phường giao nhiệm vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức.

- Tất cả cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa phù hợp hoặc vấn đề mới phát sinh thì cơ quan UBND phường sẽ nghiên cứu để bổ sung kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- UBND Quận Ngô Quyền;

- Phòng Nội vụ Quận;

- Đảng ủy phường;

- UBMTTQVN và các đoàn thể;

- CBCC, LĐHĐ cơ quan UBND phường;

- 32 Tổ dân phố;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Lê Chưởng