Trang chủ

Giới thiệu chung

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị
Ngày đăng 15/07/2016 | 11:12 | Lượt xem: 254

I - Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường

1. Ủy ban nhân dân phường thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường.

2. Cách thức giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường

a, Ủy ban nhân dân phường họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề.

b, Đối với các vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp Ủy ban nhân dân được, theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân gửi toàn bộ hồ sơ của vấn đề cần xử lý đến các thành viên Ủy ban nhân dân để lấy ý kiến. Nếu quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân phường nhất trí thì Văn phòng Ủy ban nhân dân phường tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân tại phiên họp gần nhất.

II - Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân phường

1. Trách nhiêm chung:

a, Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của Ủy ban nhân dân tham dự đầy đủ các phiên họp của Ủy ban nhân dân, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức phường, tổ trưởng dân phó hoàn thành các nhiệm vụ, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách thi hành tại cơ sở.

b, Không được nói và làm trái các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường:

a,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của UBND, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 127 luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, đồng thời cùng phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng ủy và Ủy ban nhân dân quận;

b, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó chủ  tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy;

c, Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng của Ủy ban nhân dân phường;

d, Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân phường và cán bộ, công chức khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, tổ trưởng dân phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

đ, Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn để còn ý kiến khác hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó chủ tịch và Ủy ban nhân dân phường;

e, Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyển của Ủy ban nhân dân phường và thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

g, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của phường, hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy và Ủy ban nhân dân quận;

h, Thường xuyên trao đổi, báo cáo công tác với Bí thư đảng ủy, thực hiện quy chế phối hợp với chủ tịch Mặt trận tổ quôc và trưởng các đoàn thể nhân dân cấp phường, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác, nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của Ủy ban nhân dân, tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

i, Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật;

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Phụ trách chung, phụ trách khối nội chính, trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch đô thị, địa chính  xây dựng, công tác an ninh, quốc phòng, công tác tài chính ngân sách, Tư pháp – Hộ tịch. Chịu trách nhiệm các mặt công tác của Ủy ban nhân dân phường trước Đảng ủy, Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền.

Lãnh đạo phân công công tác của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân và công tác chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường gồm:

+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và các quyết định của Ủy ban nhân dân phường.

+ Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể Ủy ban nhân dân phường.

+ Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính phường hoạt động có hiệu quả.

+ Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền phường, tiếp dân, xem xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị củy Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân phường.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo công tác trước Đảng ủy phường và Ủy ban nhân dân quận.

- Triệu tập và chủ tọa phiên họp của Ủy ban nhân dân phường.

- Thực hiện việc bố trí sử dụng khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường:

a, Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công, chủ động xây dựng chương trình, kế  hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó chủ tịch được sử dung quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao.

b, Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân phường về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể và toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy và Ủy ban nhân dân quận. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định.

c, Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của Ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết, nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo chủ tịch quyết định.

d, Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, các tổ dân phố thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao. Cụ thể như sau:

Các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

Có nhiệm vụ tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc của Ủy ban nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ  tịch Ủy ban nhân dân về những công việc mà mình được phân công trực tiếp phụ trách hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy quyền, chịu trách nhiệm tập thể trước Đảng ủy. Các Phó chủ tịch có sự phối kết hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của tập thể Ủy ban nhân dân phường.

- Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa – Xã hội và các vấn đề xã hội khác:

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân phường phụ trách công tác nội vụ cơ quan. Thay mặt đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giải quyết công việc Ủy ban nhân dân phường khi được đồng chí Chủ tịch ủy quyền.

+ Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo khối Văn hóa – Xã hội: Y tế, Giáo dục, Văn hóa – thông tin, Thể dục thể thao, Lao động thương binh – xã hội.

+ Ký các văn bản thuộc phạm vi khi được Chủ tịch ủy quyền.

+ Giúp chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực tiếp điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các  bộ phận chuyên môn, việc thực hiện nội quy, quy chế của Ủy ban nhân dân phường.

+ Tham gia các quyết định thuộc thẩm quyền của tập thể Ủy ban nhân dân.

- Phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế - quản lý đô thị:

+ Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân về lĩnh vực kinh tế là Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế phường, trực tiếp phụ trách bộ phận kinh tế, quản lý đô thị và trật tự an toàn giao thông, Bộ phận Văn phòng, Bộ phận " Một cửa" và  nội vụ cơ quan.

+ Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về các vấn đề thuộc vệ sinh môi trường, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ của phường.

+ Giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Ký một số văn bản theo từng phần việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy quyền.

+ Tham gia các quyết định thuộc thẩm quyền tập thể UBND.

4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy viên Ủy ban nhân dân phường.

a, Ủy viên Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; cùng Chủ tịch và Phó chủ tịch chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Ủy ban nhân dân quận; nắm tình hình, báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về lĩnh vực công tác của mình và các công việc khác có liên quan;

b, Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công việc thuộc lĩnh vực được phân công trên địa bàn, chủ động đề ra các biện pháp để hoàn thành tốt công việc đó.

c, Phối hợp công tác với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, các cán bộ, công chức có liên quan và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

d, Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao. Cụ thể như sau:

Ủy viên phụ trách công an (Trưởng công an):

- Tổ chức lực lượng Công an phường, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, UBND phường và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự trên địa bàn phường.

- Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý đô thị, chất nổ dễ cháy, quản lý hộ khẩu; kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn phường theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo việc bảo vệ hiện trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã, tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên, cấp cứu người bị nạn.

- Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn phường theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Ủy viên phụ trách quân sự( Chỉ huy trưởng quân sự):

- Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền phường về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

- Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn phường.

- Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo quy định.

- Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ.

- Chỉ đạo dân quân tự vệ phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

- Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn phường giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự.

- Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội thực hiện nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương.

III - Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức và các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường:

Công chức phường có trách nhiệm:

1. Giúp UBND và Chủ tịch UBND phường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở cấp phường, bảo đảm sự thống nhất quản lý theo lĩnh vực chuyên môn; chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND phường và cơ quan chuyên môn cấp quận về lĩnh vực được phân công.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc được giao, sâu sát cơ sở, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây khó khăn, phiền hà cho dân. Nếu vấn để giải quyết vượt quá thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phụ trách để xin ý kiến.

3. Tuân thủ quy chế làm việc của UBND phường, chấp hành sự phân công công tác của Chủ tịch UBND phường, giải quyết kịp thời công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để tồn đọng, ùn tắc; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và nội quy cơ quan.

4. Không chuyển công việc thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân lên Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc tự ý chuyển cho cán bộ, công chức khác; không tự ý giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của cán bộ, công chức khác, trong trường hợp nội dung công việc có liên quan đến cán bộ, công chức khác thì phải chủ động phối hợp và kịp thời báo cáo Chủ tịch, Phó chủ tịch xử lý.

5. Chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn, tổ chức sắp xếp, lưu trữ tài liệu có hệ thống phục vụ cho công tác lâu dài của UBND phường, thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, chính xác tình hình về lĩnh vực công việc mình phụ trách theo quy định của Chủ tịch UBND phường.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh như sau:

Văn phòng - Thống kê 1:

Thường trực, tham mưu giúp việc UBND phường về công tác hành chính.

- Giúp UBND phường soạn thảo, rà soát văn bản trình cấp có thẩm quyền làm báo cáo gửi cấp trên.

- Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân đến liên hệ công tác.

- Giúp UBND phường xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi việc thực hiện chương trình, lịch làm việc đó, tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế xã hội, tham mưu giúp UBND phường trong chỉ đạo thực hiện.

- Giúp UBND phường ghi biên bản trong các cuộc họp của UBND phường.

- Đảm bảo điểu kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các kỳ họp và công việc của UBND.

- Giúp UBND thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND và bầu cử Đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND về công tác thi đua khen thưởng.

- Làm thủ quỹ cơ quan.

Văn phòng 2:

- Trực tiếp làm công tác văn thư; quản lý và đóng dấu các văn bản của UBND phường; Đóng dấu chứng thực, thị thực hành chính của tổ chức và công dân tại Bộ phận "Một cửa".

- Quản lý cong dấu và lưu trữ công văn đi, đến , sổ sách, văn bản lưu của UBND phường theo quy định.

- Tham mưu giúp việc cho Phó chủ tịch UBND phường phụ trách trong lĩnh vực cải cách hành chính, việc thực hiện quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

 Văn phòng – Thống kê 3:

- Giúp UBND phường về quản trị mạng.

- Giúp Đảng ủy phường trong công tác văn phòng Đảng

Tài chính – Kế toán 1:

- Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp UBND phường trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính của phường.

- Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công của phường theo quy định.

- Tham nưu cho UBND phường trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.

- Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi của Chủ tịch UBND; thực hiện theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt giao dịch đối với kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ.

- Tổng hợp và theo dõi các khoản thu quỹ của nhân dân và các khoản thu phạt, thu khác theo quy định.

- Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy định.

- Theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức phường, lao động hợp đồng tại phường.

*Tài chính – Kế toán 2:

- Quản lý biên lai, lập sổ theo dõi thu phí, lệ phí theo quy định.

- Hỗ trợ kế toán 1 hoàn thành các hồ sơ thanh quyết toán.

- Trực thu lệ phí tại bộ phận Một cửa, viết biên lai các khoản thu.

* Địa chính- xây dựng 1:

- Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của phường.

- Giúp UBND phường hướng dẫn thủ tục, kiểm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký lần đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

- Thẩm định, tham mưu các văn bản để UBND phường trình UBND cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCN QSD đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó.

- Thu nhập số liệu về số lượng, chất lượng đất đai, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, kiểm tra việc thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch việc sử dụng đất đai đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo quy định.

- Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp GCN QSD đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trại trụ sở UBND phường, các mốc địa giới.

- Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, lấn chiếm đất công cộng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai để giúp UBND cấp có thẩm quyềm giải quyết; thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị UBND phường xử lý.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách luật đất đai...

* Địa chính - xây dựng 2:

- Tham mưu cho UBND phường quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương. Tổ chức và hướng dẫn nhân dân về trình tự xây dựng cơ bản theo quy định.

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai, xây dựng...

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường về đô thị, công tác xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng phúc lợi công cộng.

- Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, xây dựng, lấn chiếm đất công cộng. giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, xây dựng để giúp UBND phường giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng để kiến nghị UBND phường xử lý.

- Là tổ phó tổ Quản lý đô thị phường theo đề án 4709/ĐA- UBND của UBND thành phố.

* Địa chính - xây dựng – đô thị và môi trường3:

- Tham gia quản lý các dự án triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND phường trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn phường theo quy định.

- Tham gia các nhiệm vụ khi được UBND phường phân công, điều động.

*Tư pháp – Hộ tịch 1:

- Giúp UBND phường soạn thảo, rà soát ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, giúp UBND phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của UBND phường và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, giúp UBND phường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân phường.

- Giúp UBND phường chỉ đạo tổ dân phố xây dựng quy ước, kiểm tra việc thực hiện quy ước, thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật, phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hòa giải. Phối hợp với các tổ dân phố sơ kết, tổng kết công tác hòa giải, báo cáo UBND phường và cơ quan tư pháp cấp trên.

- Thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao.

- Giúp UBND phường trong việc tiếp dân, tiếp nhận đơn thư. Tham gia ghi biên bản các cuộc hòa giải, giải quyết đơn thư. Soạn thảo kết luận và thông báo kết quả giải quyết đơn của UBND phường.

*Tư pháp – Hộ tịch 2:

- Thực hiện chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định.

- Giúp UBND phường về công tác theo dõi, quản lý án được phân cấp.

- Giúp UBND phường trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quyết định việc giáo dục tại phường.

Văn hóa – xã hội 1:

- Giúp UBND phường trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở phường và đấu tranh chống tham mưu tuyên truyền phá hoại của địch, báo cáo thông tin về dư luận quần chúng và tình hình môi trường văn hóa ở phường lên thường trực UBND phường( phó chủ tịch phụ trách).

- Giúp UBND phường trong việc tổ chức các hoạt động thể dục. thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa ở phường, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hóa, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn phường.

- Giúp UBND phường trong việc tổ chức vận động để xã hội hóa các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, các điểm  vui chơi giải trí ở phường.

- Hướng dẫn, kiểm tra đối với các tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao và hoạt động tín ngưỡng.

- Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với cơ quan chuyên môn cấp trên.

- Giúp UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ làm tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình.

Văn hóa – xã hội 2:

- Giúp UBND phường thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn, nắm đối tượng và tình hình các đối tượng hưởng chính sách lao động – thương binh xã hội.

- Tiếp nhận xác nhận hồ sơ xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội của Nhà nước các đối tượng chính sách, đối tượng nhận trợ cấp xã hội, chi trả chế độ BHXH.

- Phối hợp với các đoàn thể xã hội trong việc chăm sóc. Giúp đỡ các đối tượng chính sách, xã hội. Quản lý đài tưởng niệm liệt sỹ phường và bảo trợ cã hội ở cộng đồng.

- Theo dõi, quản lý các hộ nghèo, cận nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi...

- Thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo.

Văn hóa – xã hội 3:

- Lập danh sách trẻ em của phường, thực hiện chương trình chăm sóc, bảo trợ trẻ em.

- Lập danh sách, theo dõi các đối tượng tệ nạn ma túy, mại dâm, tệ nạn xã  hội.

- Phụ trách bảo hiểm y tế tự nguyện.

IV - Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ không chuyên trách và tổ trưởng dân phố.

1. Cán bộ không chuyên trách phường chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND phường về nhiệm vụ chuyên môn được chủ tịch phân công, thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điều 5 của quy chế này.

2. Tổ trưởng dân phố chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND phường về mọi mặt hoạt động của tổ dân phố; tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ công tác trên địa bàn; thường xuyên báo cáo tình hình công việc với Chủ tịch. Phó chủ tịch phụ trách, đề xuất giải quyết kịp thời những kiến nghị của công dân, tổ chức của tổ dân phố.

* Cán bộ phụ trách kinh tế:

 - Giúp thường trực UBND nắm chắc các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường.

- Tham mưu cho UBND phường tổ chức hướng dẫn các hộ sản xuất – kinh doanh - dịch vụ thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục đăng ký kinh doanh và kiểm tra việc thực hiện các quy định ngành nghề sản xuất – kinh doanh - dịch vụ.

- Phối kết hợp chặt chẽ với đội thuế phường, tổ quản lý chợ thực hiện quản lý hoạt động và công tác thu thuế, phí, lệ phí của chợ và các hộ sản xuất sản xuất – kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn phường.

- Tham mưu cho UBND phường tổ chức kiểm tra các hộ nghỉ kinh doanh, các điểm kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn phường, lập biên bản trình và đề xuất cách giải quyết, giúp thường trực UBND giải quyết những vụ việc vi phạm.

- Chấp hành đúng quy định về chế độ báo cáo, thống kê theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn cấp trên.

* Cán bộ quản lý đô thị:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn, đảm bảo mỹ quan đô thị gọn gàng, sạch đẹp.

- Phát hiện và báo cáo, kiến nghị kịp thời tới các cơ quan chuyên môn và cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý các vi phạm về trật tự đường hè, đô thị.