Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 09/05/2019 | 09:23 | Lượt xem: 661
Luật Tiếp cận thông tin Nghị định số 13 quy định chi tiết Luật TCTT

Triển khai Thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại Hải Phòng: Sẵn sàng điều kiện cần thiết

Ngày đăng 09/05/2019 | 09:16 | Lượt xem: 488
Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Để việc tổ chức thi hành Luật kịp thời, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban,...

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin của UBND phường Đông Khê

Ngày đăng 12/07/2018 | 09:14 | Lượt xem: 592
Quy chế cung cấp thông tin

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường Đông Khê

Ngày đăng 31/07/2018 | 10:06 | Lượt xem: 1084
1. Họ và tên: Lê Chưởng Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Đông Khê Điện thoại: 0225.83721 348 Email: lechuong@haiphong.gov.vn 2. Họ và tên: Mai Hà Diệp Chức vụ: Công chức Văn phòng -...

Các tài liệu hướng dẫn về Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 23/07/2018 | 09:44 | Lượt xem: 789
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp...

Luật Tiếp cận thông tin - Phương tiện pháp lý hữu hiệu góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng 23/07/2018 | 09:41 | Lượt xem: 766
Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc...

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 23/07/2018 | 09:39 | Lượt xem: 626
1. Thông tin phải được công khai (Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin): 1.1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị...

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 111623
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 11
24
(Tự động cập nhật lúc 01/11/2020 06:00)

  Visitor Tracking

User Online: 4088
Total visited: 3120892