Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Đông Khê
Ngày đăng 09/08/2018 | 03:15 | Lượt xem: 2539

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

NĂM 2018

 

Lãnh đạo: Ông Lê Chưởng – Chủ tịch UBND phường Đông Khê

Thời gian trực: Từ 08 giờ 00

Địa điểm trực: Phòng Tiếp công dân – Phường Đông Khê

 

TT

Ngày, tháng, năm

Ngày, tháng, năm

Ngày, tháng, năm

Ngày, tháng, năm

1

 

12/4/2018 (Thứ 5)

19/4/2018 (Thứ 5)

24/4/2018 (Thứ 3)

2

02/5/2018 (Thứ 4)

10/5/2018 (Thứ 5)

17/5/2018 (Thứ 5)

29/5/2018 (Thứ 3)

3

06/6/2018 (Thứ 4)

14/6/2018 (Thứ 5)

20/6/2018 (Thứ 4)

26/6/2018 (Thứ 3)

4

04/7/2018 (Thứ 4)

12/7/2018 (Thứ 5)

18/7/2018 (Thứ 4)

24/7/2018 (Thứ 3)

5

08/8/2018 (Thứ 4)

16/8/2018 (Thứ 5)

22/8/2018 (Thứ 4)

28/8/2018 (Thứ 3)

6

05/9/2018 (Thứ 4)

13/9/2018 (Thứ 5)

19/9/2018 (Thứ 4)

25/9/2018 (Thứ 3)

7

03/10/2018 (Thứ 4)

11/10/2018 (Thứ 5)

17/10/2018 (Thứ 4)

23/10/2018 (Thứ 3)

8

07/11/2018 (Thứ 4)

15/11/2018 (Thứ 5)

21/11/2018 (Thứ 4)

27/11/2018 (Thứ 3)

9

05/12/2018 (Thứ 4)

13/12/2018 (Thứ 5)

19/12/2018 (Thứ 4)

25/12/2018 (Thứ 3)

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 8939
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 8
24
(Tự động cập nhật lúc 24/08/2019 15:00)

  Visitor Tracking

User Online: 2086
Total visited: 1489407