Trang chủ

Văn bản pháp quy

Legislation code 43/2018/QĐ-UBND
Issuing date 28/12/2018
Published time 10/01/2019
Signer Nguyễn Văn Tùng
Subject Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng
Agencies issued UBND thành phố Hải Phòng
Legislation type Quyết định
Start date reviews 15/03/2019
End date reviews 15/03/2019
File attach
20190315115136.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
Other legislation